فصل پنجم سریال لیست سیاه

لینکهای دانلود فصل پنجم سریال لیست سیاه دوبله فارسی

 


 

قسمت 01: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 480p
قسمت 02: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 480p
قسمت 03: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 480p
قسمت 04: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 480p

قسمت 05: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 480p
قسمت 06: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 480p
قسمت 07: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 480p
قسمت 08: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 480p

قسمت 09: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 480p
قسمت 10: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 480p
قسمت 11: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 480p

قسمت 12: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 480p
قسمت 13: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 480p
قسمت 14: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 480p

قسمت 15: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 480p
قسمت 16: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 480p
قسمت 17: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 480p

قسمت 18: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 480p
قسمت 19: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 480p

 

از اینجا سریال به صورت زبان اصلی میباشد

 

قسمت 20: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 720p x265نسخه 480p 

قسمت 21: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 720p x265نسخه 480p 

قسمت 22: نسخه 1080p | نسخه 720p | نسخه 720p x265نسخه 480p